DSP Alba – Certificarea conformității, obligatorie pentru activitățile de coafură, înfrumusețare și utilizare a produselor biocide pentru DDD


Certificarea
conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică va fi
obligatorie pentru activităţile de utilizare a produselor biocide
pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (DDD) în spaţiile
utilizate de populaţie și pentru activităţile de coafură şi
alte activităţi de înfrumuseţare, potrivit Ordinului nr. 15 din
14 ianuarie 2020, emis de Ministerul Sănătății.

Ordinul nr. 15 a fost
publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 14 ianuarie și vizează
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.
1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc
pentru starea de sănătate a populaţiei.

Astfel, potrivit noilor reglementări, în termen de 30 de zile,
respectiv până în 14.02.2020, de la intrarea în vigoare a
prezentului ordin, toate persoanele fizice sau juridice (SRL, PFA, II
etc.), care desfăşoară activităţi de utilizare a produselor
biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile
utilizate de populaţie trebuie să solicite certificarea
conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de
către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba.

De asemenea, în termen de 30 de zile (până în 14.02.2020) de la
intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau
juridice (SRL, PFA, II etc.) care desfăşoară activităţi de
coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare trebuie să
solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi
sănătate publică de către DSP Alba.

Pentru a veni în sprijinul celor care prestează astfel de
activități, DSP Alba transmite prin intermediul mass-media modelul
de cerere de certificare a conformității cu normele de igienă și
sănătate publică în care se regăsește și documentația
necesară/ actele care trebuie depuse. Formularul de cerere a fost
publicat și pe site-ul instituției – www.dspalba.ro.

DIRECTIA DE SANATATE
PUBLICA ALBA

NR………………./………………………..

CERERE

CERTIFICAREA
CONFORMITATII

CU
NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

Subsemnatul(a),
………………………………………, cu domiciliul în
localitatea …………………………, judeţul
…………………., str.
………………………………nr……..
bl……sc……..et……..ap. ….., posesor/posesoare al/a BI/CI
seria ……… nr…….. ………………., eliberat de
………………………………. la data de
……………………., în calitate
de
……………………. al
……………………………………………………………..cu

Sediul
in
………..
…………………str………………………….nr…………
TELEFON
……………….., mail
……………………………,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. …………….,
având codul fiscal
nr. …………………………..

solicit:
CERTIFICAREA
CONFORMITATII

CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

pentru.……………………………………………………………………………………,
situat la (adresa):
localitatea…………………….str……………………………………………..nr…..,
având ca obiect de activitate (cod
CAEN
):…………………………………,
structura funcţională:
………………………………………………………………………………………….

Anexez
la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume
:

  1. memoriul
    tehnic in care este descris modul de indeplinire a cerintelor
    prevazute de reglementarile legale specifice domeniului de
    activitate;

b)
planul de situaţie cu încadrarea în zonă;

c)
schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice
profilului de activitate;

d) actul
de infiintare a solicitantului;

e)
acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;

f) actul
din care rezulta destinatia actuala a imobilului pentru care se
solicita certificarea (autorizatie de construire,extras CF,contract
vanzare-cumparare,contract inchiriere etc);

g)
chitanta de plata a tarifului de certificare nr……………din
data de…………. in valoare de………….lei.

Documentele
mentionate la lit.a) -f) vor fi depuse in original sau copie cu
mentiunea “conform cu originalul”si vor fi semnate si stampilate
de catre solicitant
.

Data(completarii)………..
….. Semnatura………….

Post-ul DSP Alba – Certificarea conformității, obligatorie pentru activitățile de coafură, înfrumusețare și utilizare a produselor biocide pentru DDD apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.


Source: New feed


Comentarii

Comentarii